11 SEP 2011 - Antalya, Turkey

Moien, Leila & Shahram Shabpareh